Fin set for S6A(B) (balsa+fiberglass) (3 pcs)
  • Fin set for S6A(B) (balsa+fiberglass) (3 pcs)

    Fin is made of sandwich of balsa and fiberglass. Laser cutting.

    Widht and lenght : 50х50 mm
    Weight (3 pcs.): 0,8-1 g
      2,50€Цена